Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050